CN | EN
   
Team:
 
       
 
Hao Wu
Director / Founder
 
Pieter Krant
Design Director Europe
 
Junying Yuan
Technique Director
 
Chengen Liu
Principal Hangzhou
 
Teddy Geng
Principal Europe
 
Chen Li
Vice Design Director Beijing
Chao Du
Project Manager
Shuyue Guo
Project Manager
 
Jiuqun Wei
Project Manager
Jin Tian
Project Manager
 
Jing Jia
Project Manager
 
 Yixuan He
Landscape Designer
 
Qi Guo
Landscape Designer
 
Lanfei Yuan
Hydrology Engineer
 
Jun Zheng
Design Intern
 
 
Jingyi Yang
Landscape Designer
 Ziyang Zhang
Landscape Designer
Li Li
Landscape Designer
Dongqing Liu
Hydrology Intern